Verantwoording en toezicht

Openheid staat bij woonbedrijf ieder1 hoog in het vaandel. Wij vinden dat onze stakeholders het recht hebben om te weten wat onze doelen en resultaten zijn. Wat gebeurt er met de huuropbrengsten? Hoe zet woonbedrijf ieder1 zich in voor een leefbare wijk? Wat kost dat aan financiële middelen?

Intern toezicht
De wijze waarop wij het bestuur en intern toezicht organiseren is mede gebaseerd op de Governancecode woningcorporaties 2020. In deze code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland. Bij een open en transparante organisatie hoort ook goed functionerend toezicht. Woonbedrijf ieder1 heeft een Raad van Commissarissen (RvC) die het interne toezicht vormgeeft.

Governancecode woningcorporaties
Woonbedrijf ieder1 conformeert zich aan de Governancecode woningcorporaties. De bepalingen zijn allemaal door woonbedrijf ieder1 toegepast.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak om integraal toezicht te houdenop het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van woonbedrijf ieder1 in haar maatschappelijke context. De werkwijze van de Raad van Commissarissen ligt vast in een reglement.

Prestatieafspraken maken, verantwoording afleggen
Wij stellen samen met onze huurders en gemeenten onze doelen vast. Deze concretiseren we jaarlijks in prestatieafspraken en daar handelen we naar. Over de resultaten leggen we verantwoording af, onder meer door ieder voorjaar uitgebreid verslag te doen van de door ons uitgevoerde activiteiten. Het jaarverslag bevat ook een cijfermatige onderbouwing. Wilt u ons jaarverslag bekijken? Klik hier.

Visitatie
In 2022 werd woonbedrijf ieder1 gevisiteerd over de periode 2018-2021. Een externe, onafhankelijke commissie beoordeelt de maatschappelijke prestaties van en hoe we deze zouden kunnen verbeteren. We kunnen onze stakeholders hiermee laten zien wat we doen en hoe we presteren. Ook de financiën en governance krijgen in een visitatie aandacht, maar altijd in relatie tot onze maatschappelijke prestaties.

We zijn blij met de complimenten die we hebben gekregen in het rapport en zijn aan de slag met de verbeterpunten. Benieuwd naar het totale rapport? U kunt dit downloaden bij meer informatie.

Kijk voor meer informatie over visitaties bij woningcorporaties op www.visitaties.nl.