Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting woonbedrijf ieder1, WBW BV en de stichting Woonwagenbeheer Deventer. De Raad van Commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur en kan ook als klankbord voor het Bestuur fungeren. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting woonbedrijf ieder1, WBW BV en de stichting Woonwagenbeheer Deventer en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen (huurders, werknemers, gemeenten) af.

Profiel en samenstelling
Alle zittende leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van woonbedrijf ieder1. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van woonbedrijf ieder1 of haar rechtsvoorgangers. Evenmin is sprake van het uitoefenen van taken door een commissaris van invloed op zakelijke relaties tussen woonbedrijf ieder1 en toeleveranciers/afnemers. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die voortvloeien uit zijn of haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, of onderhoudt banden met woonbedrijf ieder1, hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn commissariaat.

De Raad van Commissarissen bestaat in principe uit zes leden. Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor een volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. Aan het reglement van de Raad van Commissarissen is een bijlage Modelprofielschets lid Raad van Commissarissen toegevoegd waarin de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen wordt geschetst. De profielaspecten governance, financiƫn en control, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en beheer, juridische zaken en zaken van bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke aard worden door de kennis en ervaring van de thans zittende leden in voldoende mate bestreken. Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.